மோனி

எது நானோ.. அது நானில்லை…

தனக்குள்ளே போட்டியிட்டு
நாட்கள் தன்னைத் தானே
நீட்டித்துக்கொள்கின்றன…

காலம் கடந்து பழுப்பேறிய நினைவுகள்
கிழிந்த புத்தகத்தின்
ஒட்டா பக்கங்களென
மனதை நெருடி, உறுத்தி நிற்கிறது…

உன்னிலிருந்து பிய்த்து எடுத்து வர இயலாமல்,
இன்னும் சில நாள் சுவாசம் தாங்கவும்,
ரத்தம் சிந்தவும்,
உடன்பட்டிருக்கிறது இதயம்…

பேச நினைத்தவைகளும்,
பேசியவைகளும்,
கண்கள் வழி வெந்நீராய் வழிந்து,
கொஞ்சம் கன்னம் கரிகிறது…

எனினும்,
பழகிய இருளின்
கரிய கோட்டோவியமென..

இன்றும்
உன் வசமாயிருப்பவை,
உனக்கே உனக்கான
என்
பரிமாற முடிந்த புன்னகைகளும்
தீராத காதலும் …


இனியேனும்

விட்டுப் பிரிகையில்

என்னை

செத்துவிடச் சொல் …


ஸ்ரீமதி-க்கு நன்றிகள் . கவிதைக்காக…
Advertisements

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: